Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Zorg in de buurt

Boodschap

Financial 2015

Moederstichting Eerstelijnsklinieken

Financiele verantwoording 2015

euro's

banksaldi 1-1                                   49,05

baten:

donaties                                         400,00

lasten:

kantoorkosten - 172,64

bestuurskosten 0,0

bankkosten - 163,10

                                                    - 335,74

banksaldi 31-12                            113,56

staat van baten en lasten

baten:

donaties                                        400,00

lasten:

kantoor                                          172,64

bestuur                                             0,0

                                                       172,64

exploitatieresultaat                      227,36

financiele baten/lasten                163,10

resultaat                                           64,26

Toelichting:

De donaties zijn fors afgenomen in verhouding tot 2014.De kantoorkosten zijn fors verminderd.Het resultaat is sterk verbeterd.Het bestuur heeft haar kosten niet gedeclareerd.Begin 2016 neemt het bestuur een besluit over de ANBI-status.Het bestuur gaat door met haar statutaire taken zoals het zoeken naar investeerders.

De cijfers zijn gebaseerd op alle gegevens van de ABNAMRO en de AA-consulent.

opmaakdatum 19-2-2016