Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Zorg in de buurt

Boodschap

Moederstichting Eerstelijnsklinieken

2012

Financiele verantwoording 2012

euro's

banksaldi 1-1

0

baten:giften

1352
1352

lasten:

kantoorkosten     -117

bestuurskosten   -861

bankkosten         - 72


-1051

banksaldi 31-12

301

De staat van baten en lasten 2012

In euro's

Baten


Giften

1352

Lasten


Kantoor

117

Bestuur

861


-------


978

Exploitatieresultaat

374

Financiele baten/lasten

-- 73

Resultaat

301

De bovengenoemde cijfers zijn geextraheerd uit de jaarrekening i.s.m. onze accountant-administratieconsulent.

Toelichting.

Het bestuur heeft veel overleg gevoerd met o.a.: enkele zorgverzekeraars,een mogelijke investor voor de nog op te richten werkstichtingen, het ministerie van Volksgezondheid/Welzijn/Sport,enkele gemeentes in de provincie Noord-Brabant,een bouwbedrijf, de NZA (Zorgautoriteit) en andere stakeholders en maatschappelijke organisaties. 

p.s. elke vorm van acquisitie n.a.v. deze site wordt niet gewaardeerd.

Moederstichting Eerstelijnsklinieken

2013

Financiele verantwoording 2013

euro's

banksaldi 1-1

301

baten:giften

551
551852

lasten:

kantoorkosten    -307

bestuurskosten  -296

bankkosten         -188


-791

banksaldi 31-12

61

De staat van baten en lasten 2013

In euro's

Baten


Giften

551

Lasten


Kantoor

307

Bestuur

296


-------


603

Exploitatieresultaat

- 52

Financiele baten/lasten

- 188

Resultaat

- 240

De bovengenoemde cijfers zijn geextraheerd uit de jaarrekening i.s.m. onze accountant-administratieconsulent.

Toelichting.

Het bestuur heeft zich gebogen over de resultaten van de consultaties in 2012 en zoekt nu investeerders voor de nog op te richten werkstichtingen.Daarnaast intensiveert het bestuur het werven van fondsen en andere financieringsvormen t.b.v. de oprichting van eerstelijnsklinieken in o.a. Den Bosch,Eindhoven,Veldhoven,Helmond,de Kempen en Oost Brabant. Het concept van de Moederstichting sluit aan op de groeiende behoefte aan aangepaste zorg voor chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.